Api getway

Câu hỏi: 

Mình có 1 api gateway để điều hướng request và 1 api gateway để tổng hợp kết quả các request trả về client vì mình không muốn client gọi nhìu request khác nhau. Ví dụ khi client xem thông tin chi tiết 1 sản phẩm thì chỉ cần gọi tới api get/product/id, nhưng backend bên trong thì sẽ gọi tới các service product service, rating service, recommend service để lấy và tổng hợp kết quả trả về client.

Hiện tại mình viết thêm controller để tổng hợp kết quả từ các service con hoặc cách 2 là viết thành 1 aggregator service riêng biệt. Nếu trong trường hợp này thì cách nào là tối ưu nhất?

Gợi ý: 

- Aggregator service nó nên được xem như các sevices khác, chỉ có chỗ khác nhau là nó chỉ gọi lại những service khác để tổng hợp lại và cho ra kết quả, và nó không nhất thiết phải có 1 backplane persistent DB.

Hiểu như vậy thì bạn vẫn phải cần cái api gateway để điều hướng (hoặc balance) request. Và cái aggregator service này vẫn phải đứng sau cái api gateway để hứng request được điều hướng tới như những service bình thường khác. Aggregator hoàn toàn không mang bản chất 1 gateway (mặc dù thoáng nhìn qua thấy hơi giống)

- Nếu Aggregator service có business logic trong đó thì tách phần logic đó ra làm 1 service riêng đứng sau api gateway

- Mục đích cúi cùng của api gateway chỉ là balance request hoặc authenticate còn logic nên tách biệt ra phần khác 

Tham khảo từ cộng đồng Việt Nam Microservices Group